அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

சனி, 16 நவம்பர், 2013

எழுத்தாளர் முனைவர். G. பழனிதுரை காசாங்காடு கிராம நூலகத்திற்கு வழங்கிய நூல்கள்


எழுத்தாளர் முனைவர். G. பழனிதுரை காசாங்காடு கிராம நூலகத்திற்கு வழங்கிய நூல்கள்.

இது பற்றிய நமது முந்தைய தகவல்: http://news.kasangadu.com/2013/07/g.html