அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. புகைப்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஞாயிறு, 14 நவம்பர், 2010

ஆற்றின் முகப்பு, ஓடை பகுதிநிழற்படத்தை பகிர்ந்த கொண்ட பெயர் வெளியிட விரும்பாத நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி.